Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bestaan uit twee aparte documenten: de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de mynudgeplan by XL-S app en de mynudgeplan-website (“Gebruiksvoorwaarden”) en de verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op uw aankoop van mynudgeplan by XL-S op de mynudgeplan-website (“Verkoopvoorwaarden”).

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op www.mynudgeplanxls.nl/algemene-voorwaarden.

Klik hier om deze algemene voorwaarden als pdf-document te downloaden.

Inhoud

A. Gebruiksvoorwaarden

 1. Informatie over de Overeenkomst

 2. De mynudgeplan Service

 3. Toegang tot de App

 4. Verlening gebruiksrecht

 5. Wijzigen van de Overeenkomst

 6. Uw gezondheid

 7. Privacy

 8. Intellectuele eigendomsrechten

 9. Verboden gebruik van het Systeem

 10. Community

 11. Schending van de Overeenkomst

 12. Geen garantie

 13. Beperking van aansprakelijkheid

 14. Technologische beperkingen en wijzigingen

 15. Derden

 16. Vrijwaring

 17. Overdracht

 18. Volledige overeenkomst

 19. Scheidbaarheid en afstandsverklaring

 20. Looptijd en beëindiging

 21. Toepasselijk recht en geschillen

 22. Geldige bepalingen na beëindiging Overeenkomst

 23. Contact

B. Verkoopvoorwaarden

 1. Contactgegevens

 2. Onze Producten

 3. Bestelproces

 4. Annulering van bestellingen door ons

 5. Prijzen en betaling

 6. Levering

 7. Herroepping door u en retourzending

 8. Retourneren van gebrekkige producten

 9. Aansprakelijkheid

 10. Wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden

 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

A. Gebruiksvoorwaarden

1. Informatie over de Overeenkomst

Dit document (de "Overeenkomst") is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en P-Direct NL B.V. ("P-Direct") en is van toepassing op uw gebruik van de online- en mobiele diensten in verband met mynudgeplan by XL-S, waaronder begrepen maar niet beperkt tot www.mynudgeplanxls.nl en alle daaraan verbonden subdomeinen (de "Website"), en de mobiele applicatie van mynudgeplan by XL-S (de "App"). P-Direct is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16032091 en is gevestigd te Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam.

Wanneer in deze algemene voorwaarden het woord "we", "wij", "ons" of "onze" wordt gebruikt, verwijst dit naar P-Direct, waaronder begrepen eventuele moeder- en dochtermaatschappijen, vestigingen of verbonden ondernemingen die eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van P-Direct, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Omega Pharma Innovation & Development NV en Perrigo Company plc. Wanneer in deze algemene voorwaarden het woord "u” of "uw" wordt gebruikt, verwijst dit naar een gebruiker van het Systeem.

Gemakshalve worden alle eigenschappen en functionaliteiten van zowel de App als de Website, samen met al hun content (ongeacht of deze draadloos of digitaal toegankelijk is, of te downloaden om deze af te drukken), aangeduid als het "Systeem". Een van de onderdelen van het Systeem is een gewichtsbeheersings- en lifestyleprogramma met daaraan gerelateerde hulpmiddelen, recepten en een online community (de "mynudgeplan Service"). Alle voorwaarden die gelden voor het Systeem gelden tevens voor de mynudgeplan Service.

Let op: U moet de voorwaarden van deze Overeenkomst lezen en aanvaarden voordat u gebruik kan maken van het Systeem en/of de mynudgeplan Service. Als u de voorwaarden van de Overeenkomst niet aanvaardt, kunt u het Systeem en de mynudgeplan Service NIET gebruiken.

Door gebruik te maken van het Systeem bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent, dat alle registratiegegevens die u aan ons verstuurt naar waarheid zijn ingevuld en juist en volledig zijn, dat u deze gegevens zult bijwerken om deze up-to-date te houden, dat u de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden heeft gelezen en aanvaardt, en dat u juridisch gebonden zult zijn aan die voorwaarden, onverminderd de toepasselijke wet- en regelgeving.

2. De mynudgeplan Service

U erkent en aanvaardt dat de mynudgeplan Service een gewichtsbeheersings- en lifestyleprogramma is dat is ontworpen om u te helpen uw eigen welzijn te verbeteren, en dat als u ervoor kiest gebruik te maken van de mynudgeplan Service, u zelf verantwoordelijk bent voor de keuze welke van de aanbevolen technieken u zult gaan gebruiken en voor de wijze waarop u die technieken toepast.

Daarnaast erkent en aanvaardt u dat wij geen medische behandelingen of adviezen aanbieden en dat de mynudgeplan Service niet is bedoeld voor de diagnose en behandeling van medische problemen. De content in het Systeem, ongeacht of deze door onze werknemers of door andere gebruikers is geplaatst, is bedoeld om u te informeren en niet als medisch advies, en dient niet ter vervanging van een consult bij een arts of een andere gekwalificeerde zorgprofessional. Wij raden u aan om advies in te winnen bij een arts voordat u aan een afslankprogramma begint. Als het advies van een arts of andere gekwalificeerde zorgprofessional in strijd blijkt met informatie in het Systeem, prevaleert het advies van de arts of zorgprofessional. De mynudgeplan Service, App en Website zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen of zwangere vrouwen. Wij raden personen met een gezondheidsaandoening in het bijzonder aan om professioneel medisch advies in te winnen alvorens met een afslankprogramma te beginnen.

3. Toegang tot de App

De App is toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder. De App dient niet te worden gebruikt door personen met een body mass index (BMI) die lager is dan 18,5 of door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

De App is beschikbaar als versie met volledige functionaliteit (“Volledige Versie”) en als gratis versie met beperkte functionaliteit (“Gratis Versie”).

Toegang verkrijgen tot de Volledige Versie:

 • Koop een van de volgende producten via de Website:

  • XL-S Medical Pro – 1 maand

  • XL-S Medical Pro – 3 maanden

 • Download de App via de Apple App Store of Google play store.

 • Open de App en voer uw e-mailadres en activatiecode in. Deze unieke activatiecode vindt u binnenin de productverpakking.

 • Vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin een pincode.

 • Meld u aan in de App met gebruik van de pincode en beantwoord de vragen.

 • Zodra u de vragenlijst heeft ingevuld, heeft u toegang tot uw persoonlijke plan van 12 weken, met wekelijkse nudges, recepten en workouts.

 • U dient actief mee te doen als u voortgang wilt maken in het programma. Wij raden u aan de instructies die u via de App ontvangt, meteen op te volgen.

 • Als u het programma niet binnen 16 weken heeft voltooid, kan uw toegang tot de Volledige Versie worden beëindigd voordat u uw persoonlijke plan heeft voltooid.

 • Als u het 12-weken afslankplan heeft voltooid, of als het programma is beëindigd, kunt u de Volledige Versie opnieuw activeren door op bovengenoemde wijze een nieuwe activatiecode in te voeren.

 • Let op: als u de Volledige Versie niet binnen 90 dagen na afloop van uw voorgaande 12-weken afslankplan opnieuw activeert, zult u de vragenlijst opnieuw moeten invullen nadat u de Volledige Versie opnieuw heeft geactiveerd.

Toegang verkrijgen tot de Gratis Versie:

 • Download de App via de Apple App Store of Google Play store.

 • Open de App.

 • Kies voor de gratis versie.

 • Voer uw naam, achternaam en e-mailadres in.

 • Vervolgens ontvangt u een e-mail met daarin een pincode.

 • Gebruik de pincode om u aan te melden in de App.

 • Verstrek de vereiste persoonlijke informatie, zoals uw leeftijd, geslacht, lengte, gewicht en streefgewicht.

 • De Gratis Versie biedt beperkte functionaliteit: uitsluitend voortgang (progress) en profiel.

 • Let op: als u de App langer dan een jaar niet gebruikt, zult u de door u in de App ingevoerde gegevens niet meer via de App kunnen inzien; in dat verband zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u.

4. Verlening gebruiksrecht

Tenzij anders bepaald, verlenen wij aan u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht om persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken van uitsluitend die content en functies van het Systeem waar u toegang tot heeft, mits u de bepalingen van deze Overeenkomst volledig naleeft.

5. Wijzigen van de Overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze Overeenkomst door deze pagina aan te passen. Geregistreerde gebruikers worden via het door hen aan ons opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht van wijzigingen.

6. Uw gezondheid

Wij raden u met klem aan om, voordat u aan een gewichtsbeheersings- en lifestyleprogramma begint, advies in te winnen bij een arts. Als u andere zorgen of vragen heeft over uw gezondheid, medicatie of andere geneesmiddelen of gezondheidsproducten, dan dient u te allen tijde advies in te winnen bij een passende zorgprofessional.

U dient geen gebruik te maken van de mynudgeplan Service als uw body mass index (BMI) lager is dan 18,5 of als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u een medische aandoening heeft, mag u de mynudgeplan Service alleen gebruiken na goedkeuring van uw arts. Als u een ernstige medische aandoening heeft, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) rugpijn, een hoge bloeddruk of een hartkwaal, raden wij u aan voorzichtig te zijn voordat u aan intensieve lichaamsbeweging begint. U dient te allen tijde medisch advies in te winnen als u overweegt veranderingen aan te brengen in uw voorgeschreven medicatie. Wij zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor eventueel letsel dat u oploopt tijdens de workouts die u als onderdeel van de mynudgeplan Service worden aangeboden.

De mynudgeplan Service is bedoeld als begeleiding bij het veranderen van uw levensstijl en wordt daarom niet als een medisch hulpmiddel beschouwd. Dat betekent dat de mynudgeplan Service niet ter vervanging dient van bestaande aanbevelingen van zorgprofessionals. De inhoud is niet bedoeld ter vervanging van professionele medische adviezen, ondersteuning, diagnoses of behandelingen. Dit betekent dat de mynudgeplan Service mogelijk niet voor iedereen geschikt is. Voordat u gebruikmaakt van de mynudgeplan Service dient u te allen tijde uw zorgprofessional om advies te vragen als u vragen heeft met betrekking tot onderliggende of bestaande medische aandoeningen.

De dieetinformatie (waaronder begrepen recepten en voedingsinformatie) die beschikbaar wordt gesteld in het Systeem en die opgenomen is in de mynudgeplan Service, komt van derden. De voedingswaarden die in het Systeem worden genoemd, dienen slechts ter indicatie. Als een merknaam wordt genoemd, is dit niet bedoeld als aanbeveling van het desbetreffende merk. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht zijn wij - de auteurs, redacteurs en uitgevers - niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen of voor de eventuele gevolgen die voortvloeien uit de toepassing van de in het Systeem opgenomen informatie, en geven wij geen garanties - uitdrukkelijk noch stilzwijgend - met betrekking tot de inhoud, volledigheid of juistheid van het gepubliceerde materiaal.

7. Privacy

Wij verwerken informatie over u, in overeenstemming met ons privacybeleid.

8. Intellectuele-eigendomsrechten

Het Systeem, zijn onderdelen en zijn inhoud worden beschermd door auteursrechten, octrooien, merken, handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten. Tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is gegeven, is het niet toegestaan enig deel van het Systeem te verveelvoudigen of op te slaan op enig medium - behoudens het printen van kleine stukjes content of het tonen daarvan op uw scherm, of beide (uitsluitend voor uw eigen, niet-commerciële gebruik) - waaronder begrepen maar niet beperkt tot gegevensbestanden, of deze door te zenden, ongeacht de vorm of het middel (elektronisch, mechanisch, door middel van een fotokopie, een opname of een uitzending), of deze in het openbaar te vertonen. Het is u niet toegestaan afgeleide versies of andere bewerkingen te maken, tenzij wij onze voorafgaande schriftelijke toestemming verlenen. U dient eventuele kopieën die u toont of heeft geprint op geen enkele wijze te veranderen, en het is u niet toegestaan enige illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of graphics los van de eventuele begeleidende tekst te gebruiken.

Als u materiaal uit het Systeem in strijd met deze gebruiksvoorwaarden uitprint of downloadt, eindigt uw recht op het gebruik van het Systeem en de mynudgeplan Service met onmiddellijke ingang en dient u naar onze keuze alle kopieën van het door u vervaardigde materiaal te retourneren of te vernietigen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze voorwaarden of in een schriftelijke licentie zijn voorbehouden. Voor alle andere vormen van gebruik van onze content of afbeeldingen dient u contact met ons op te nemen en onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring te verkrijgen.

9. Verboden gebruik van het Systeem

U komt overeen:

 • dat u niet zult ingrijpen in het Systeem of met het Systeem verbonden servers of netwerken, deze niet zult verstoren, en dat u zich zult houden aan alle vereisten, procedures, beleidsregels en voorschriften van met het Systeem verbonden netwerken;

 • dat u geen toepasselijk wet- en/of regelgeving zult overtreden;

 • dat u andere gebruikers van het Systeem en/of onze werknemers niet zult stalken of anderszins lastigvallen;

 • dat u geen persoonsgegevens van andere gebruikers van het Systeem of van derden zult opvragen, verzamelen of posten, of daartoe een poging zult doen;

 • dat u zich geen toegang zult verschaffen tot het account van een andere gebruiker zonder diens toestemming, of daartoe een poging zult doen;

 • niet bewust gegevens door te zenden, of materiaal te versturen of te uploaden die/dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat(ten) die zijn bedoeld om het functioneren van computersoftware of hardware aan te tasten;

 • dat u geen enkel onderdeel van het Systeem zult verveelvoudigen, dupliceren, kopiëren of doorverkopen, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan onder deze Overeenkomst, en dat u onze intellectuele eigendomsrechten op geen enkele andere wijze zult schenden;

 • dat u anderen geen toegang tot het Systeem zult verschaffen met uw account;

 • dat u toegang tot het Systeem niet zult doorverkopen;

 • dat u zich geen ongeoorloofde toegang tot het Systeem zult verschaffen, en dat u niet zult ingrijpen, schade aan zult brengen, of verstoringen zult veroorzaken in het Systeem; ditzelfde geldt voor het apparaat of netwerk waarop het Systeem is opgeslagen, voor de software die voor de levering van het Systeem wordt gebruikt, en voor alle apparatuur, netwerken of software dat/die eigendom is/zijn van derden of door hen gebruikt wordt/worden.

10. Community

In het kader van de mynudgeplan Service bieden wij toegang tot een online community (de “Community”). U krijgt toegang tot de Community via de Volledige Versie van de App. De Community wordt gecontroleerd door onze Community Manager. U stemt ermee in dat u zich aan de volgende richtlijnen van de Community (de “Community-richtlijnen”) zal houden. Het kan voorkomen dat wij uw posts in de Community controleren, zowel voor als na publicatie van uw posts. Als wij van mening zijn dat bepaalde posts in de Community in strijd zijn met de Community-richtlijnen, kunnen wij dergelijke posts blokkeren, verwijderen of wijzigen.

U stemt ermee in geen content of materiaal te posten die/dat:

 • enige vorm van ongezond gewichtsverlies aanprijst;

 • impliciet of expliciet stelt dat onze producten bepaalde medische effecten hebben;

 • het verlies van een bepaald gewicht in een bepaald tijdsbestek aanprijst;

 • een valse of misleidende indruk van onze producten en/of hun effecten geeft;

 • strijd om het hoogste gewichtsverlies aanmoedigt;

 • naar onze mening onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, obsceen, smadelijk, privacyschendend, hatelijk of discriminerend op grond van ras, etnische afkomst of anderszins is;

 • niet van uzelf is, of met betrekking tot welk u geen recht heeft op het uploaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden ervan;

 • inbreuk maakt op een octrooi, merk, handelsgeheim, auteursrecht, privacyrecht of publiciteitsrecht, of andere eigendomsrechten van enige partij;

 • producten of diensten aanprijst die niet onze producten of diensten zijn;

 • softwarevirussen of andere computercode, -bestanden of programma's bevat die zijn bedoeld om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

 • betrekking heeft op klachten over producten; deze dienen aan onze klantenservice te worden gericht (zie onze contactgegevens in artikel 23 hieronder).

Als u content in de Community post, stemt u ermee in dat een dergelijke post in alle opzichten niet-vertrouwelijk zal zijn. Daarnaast verleent u van rechtswege aan ons een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, wereldwijde en niet-exclusieve licentie voor het gebruik, de verveelvoudiging, het maken van afgeleide versies, het wijzigen, het publiceren, het bewerken, het vertalen, het verspreiden en het vertonen van dergelijke content in enig medium of enige media, ongeacht de vorm, het format of het forum, nu bekend of hierna ontwikkeld, of staat u ervoor in dat de eigenaar van dergelijke content of intellectuele eigendom deze licentie uitdrukkelijk aan ons verleent.

11. Schending van de Overeenkomst

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of uw gebruik van het Systeem schending van deze Overeenkomst tot gevolg heeft gehad. Als deze Overeenkomst is geschonden, kunnen wij zodanige acties ondernemen als wij gepast achten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • het onmiddellijk, tijdelijk of permanent intrekken van uw recht het Systeem en/of de mynudgeplan Service te gebruiken;

 • het onmiddellijk, tijdelijk of permanent verwijderen van uw posts of door u geüpload materiaal in het Systeem en/of de mynudgeplan Service;

 • u een waarschuwing sturen dat u een dergelijke schending onmiddellijk dient te staken en/of deze dient te herstellen; na ontvangst van een dergelijke waarschuwing dient u onmiddellijk actie te ondernemen;

 • het instellen van een gerechtelijke procedure tegen u voor de vergoeding van alle kosten voortvloeiende uit de schending, op basis van vrijwaring (waaronder begrepen maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten);

 • overige juridische stappen tegen u ondernemen;

 • het verstrekken van informatie aan handhavingsautoriteiten voor zover wij dit in redelijkheid noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid met betrekking tot stappen die zijn ondernomen als reactie op schending van deze Overeenkomst uit. De mogelijke stappen die wij ondernemen in geval van schending van deze Overeenkomst zijn niet beperkt tot de hierboven omschreven stappen; wij kunnen andere stappen ondernemen als wij die in redelijkheid gepast achten.

12. Geen garantie

Wij kunnen er te allen tijde en naar ons goeddunken voor kiezen (de toegang tot) het Systeem en/of de mynudgeplan Service tijdelijk of permanent stop te zetten zonder op enige wijze aansprakelijk jegens u te worden. Wij raden gebruikers aan zo spoedig mogelijk na aankoop van onze producten gebruik te maken van hun activatiecodes die toegang geven tot de Volledige Versie van de App (zie artikel 3).

Uw gebruik van het Systeem en de mynudgeplan Service (waaronder begrepen maar niet beperkt tot hun inhoud en functies) is voor eigen risico. Het Systeem wordt op "as is"- en "as available"-basis aangeboden. Voor zover toegestaan door toepasselijk recht geven wij geen garanties - uitdrukkelijk noch stilzwijgend - met betrekking tot de kwaliteit, inhoud en beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van het Systeem of de mynudgeplan Service, of met betrekking tot de juistheid van de informatie in enig in het Systeem of de mynudgeplan Service opgenomen materiaal. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk voor schade die (in)direct kan voorvloeien uit het gebruik of geen gebruik kunnen maken van informatie die in materiaal in het Systeem is opgenomen. Er is geen garantie dat de informatie in het Systeem constant beschikbaar is, noch dat deze up-to-date of vrij van fouten is. Mondelinge of schriftelijke adviezen of informatie die u van ons in verband hiermee krijgt gelden niet als garanties . In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan bepaalde garanties uit te sluiten. Het kan dus voorkomen dat een aantal van bovenstaande disclaimers niet op u van toepassing is. Dit doet niets af aan uw eventuele wettelijke rechten als consument.

13. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door toepasselijk recht, sluiten wij en onze verbonden ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers en licentiegevers de aansprakelijkheid uit voor eventuele (in)directe, incidentele, materiële of gevolgschade (waaronder begrepen maar niet beperkt tot verlies van gegevens, onderbreking van de service, computerstoringen of vermogensschade, inkomstenderving, zakelijke verliezen, winstderving, verlies van contracten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, verlies van goodwill, verspilling van management- of kantoortijd, en voor enig ander verlies of enige andere schade van enigerlei soort, ongeacht de oorsprong ervan en ongeacht of deze door onrechtmatige daad (waaronder begrepen nalatigheid), wanprestatie of anderszins is veroorzaakt, zelfs als deze te voorzien was) die voortvloeit uit het gebruik of geen gebruik kunnen maken van het Systeem of de mynudgeplan Service, zelfs als u ons heeft gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade, alsmede voor eventuele hieruit voortvloeiende schadevergoedingen. Commentaar en andere content die door andere gebruikers op het Systeem wordt geplaatst is niet bedoeld als advies waarop u zich kunt beroepen. Daarom sluiten wij, voor zover toegestaan door toepasselijk recht, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit die voortvloeit uit een beroep op dergelijke content door een bezoeker aan het Systeem of een persoon die op de hoogte is van de inhoud van het Systeem. Als enig onderdeel van deze beperking van de aansprakelijkheid om enige reden als ongeldig of onafdwingbaar wordt gezien, zal onze algehele aansprakelijkheid (waaronder begrepen onze verbonden ondernemingen, dienstverleners en licentiegevers) voor situaties waarin deze anders beperkt zou zijn geweest, nooit hoger zijn dan de maximale, eenmalige aankoopprijs van het product waarmee u toegang tot de mynudgeplan Service heeft verkregen. Vorderingen voortvloeiende uit of in verband met uw gebruik van het Systeem dienen binnen een jaar na de datum van de aan de desbetreffende vordering ten grondslag liggende gebeurtenis te worden ingesteld.

Deze bepaling doet niets af aan onze aansprakelijkheid (of die van onze opdrachtnemers) voor overlijden of letselschade die voortvloeit uit onze (of hun) nalatigheid, noch aan onze (of hun) aansprakelijkheid voor bedrog of onjuiste verklaringen met betrekking tot fundamentele kwesties, noch aan enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

14. Technologische beperkingen en wijzigingen

Wij zullen ons naar redelijkheid inspannen om het Systeem operationeel te houden. Sommige technische problemen, onderhoudswerkzaamheden en andere situaties die naar redelijkheid buiten onze macht liggen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot internetstoringen, natuurrampen, tekorten aan arbeidskrachten, arbeidsconflicten of overheidshandelingen), kunnen van tijd tot tijd resulteren in onderbrekingen. Wij behouden ons te allen tijde en van tijd tot tijd het recht voor functies van het Systeem tijdelijk of permanent te wijzigen of op te heffen, al dan niet met een voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor een dergelijke niet-nakoming of vertraagde nakoming, en wij stemmen ermee in ons naar redelijkheid in te spannen om het Systeem (of onderdelen daarvan) zo spoedig mogelijk te herstellen.

15. Derden

Sommige hypertekst-links in het Systeem kunnen naar websites van derden leiden waarover wij geen zeggenschap hebben. Als u een dergelijke link aanklikt, verlaat u het Systeem en hebben wij geen zeggenschap over en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de content van websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Wij doen geen verklaringen en geven geen enkele garantie - uitdrukkelijk, stilzwijgend of anderszins - met betrekking tot de content van externe website-links.

16. Vrijwaring

U stemt ermee in ons en onze functionarissen, bestuurders, werknemers en licentiegevers te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen claims en aanspraken (waaronder begrepen maar niet beperkt tot juridische kosten) van derden als gevolg van of voortvloeiende uit uw schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van het Systeem (en alle daaraan verbonden content) of toepasselijke wet- of regelgeving of rechten van derden.

17. Overdracht

Wij kunnen (delen van) deze Overeenkomst zonder beperkingen cederen (of anderszins overdragen). Het is u niet toegestaan (delen van) deze Overeenkomst te cederen (of anderszins over te dragen) aan derden.

18. Volledige overeenkomst

Deze Overeenkomst omvat alle tussen u en ons overeengekomen voorwaarden en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst die door u aan ons schriftelijk of mondeling zijn doorgegeven zijn nietig. U stemt ermee in dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst niet heeft aanvaard op basis van mondelinge of schriftelijke verklaringen van ons die niet zijn opgenomen in deze Overeenkomst.

19. Scheidbaarheid en afstandsverklaring

Als een bevoegde rechter een bepaling van de Overeenkomst onrechtmatig, nietig of om enige andere reden onafdwingbaar verklaart, wordt die bepaling zodanig gewijzigd en uitgelegd dat het doel van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd, voor zover wettelijk toegestaan; de overige bepalingen van de Overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

Als wij er bij u niet op aandringen dat u uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten jegens u niet of vertraagd afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten jegens u of dat u deze verplichtingen niet hoeft na te komen. Als wij in geval van verzuim aan uw zijde afstand doen van ingebrekestelling, zullen wij dit uitsluitend schriftelijk doen; dit betekent overigens niet dat wij bij latere gevallen van verzuim van rechtswege afstand doen van ingebrekestelling.

20. Looptijd en beëindiging

Deze Overeenkomst komt tot stand tussen u en ons en zal gelden vanaf het moment dat u het Systeem gebruikt en blijft geldig totdat u of wij de Overeenkomst beëindigt/beëindigen. Wij behouden ons het recht voor deze Overeenkomst op elk moment te beëindigen of toegang tot het Systeem op elk moment op te schorten in geval van (vermeend) ongeoorloofd gebruik van het Systeem dat in strijd is met deze Overeenkomst of anderszins. Als wij om een van de in dit artikel genoemde redenen deze Overeenkomst beëindigen of toegang tot het Systeem opschorten, zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u.

21. Toepasselijk recht en geschillen

Wij beheren het Systeem vanuit ons kantoor in Nederland. Het kan voorkomen dat de toegang tot of het gebruik van het Systeem, waaronder begrepen de mynudgeplan Service en gerelateerde informatie en content, in sommige rechtsgebieden bij wet verboden is. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke wetten van het rechtsgebied van waaruit u het Systeem gebruikt. Wij doen geen verklaringen met de strekking dat de hierin opgenomen informatie op andere plekken gepast of bruikbaar is. Op deze Overeenkomst en eventuele contracten tussen u en ons, al dan niet met betrekking tot het gebruik van het Systeem, en eventuele niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of betrekking hebben op deze voorwaarden of een dergelijk contract, is Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat de Nederlandse rechter exclusief bevoegd is om eventuele uit deze Overeenkomst voortvloeiende of hiermee verband houdende geschillen (waaronder begrepen geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze Overeenkomst of uit deze Overeenkomst voortvloeiende of hiermee verband houdende non-contractuele verplichtingen) te beslechten. Onverminderd het voorgaande, behouden wij ons het recht voor een gerechtelijke procedure in te stellen in elk rechtsgebied waarvan wij denken dat de schending van deze Overeenkomst daar is ontstaan.

22. Geldige bepalingen na beëindiging Overeenkomst

De volgende bepalingen blijven geldig na beëindiging van deze Overeenkomst: artikel 8 (Intellectuele eigendomsrechten), artikel 13 (Beperking van aansprakelijkheid), artikel 16 (Vrijwaring), artikel 18 (Volledige overeenkomst), artikel 19 (Scheidbaarheid en afstandsverklaring) en artikel 21 (Toepasselijk recht en geschillen).

23. Contact

U kunt op de volgende manier contact met ons opnemen:

A. Voor informatie over onze producten:

 • Bel onze klantenservice via 010-2211007 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

 • Mail onze klantenservice via info@xls-medical.nl.

B. Voor vragen over bestellingen en leveringen:

 • Mail ons via shop@mynudgeplanxls.nl.

C. Voor vragen over uw gebruik van de App:

 • Mail naar onze Community Manager: support@mynudgeplanxls.nl.

Let op: verzoeken om medisch advies kunnen wij niet behandelen. Dergelijke verzoeken dient u te richten aan een passende en gekwalificeerde zorgverlener.

Ingangsdatum: deze Gebruiksvoorwaarden gelden vanaf December 2019

------

B. Verkoopvoorwaarden

Deze verkoopvoorwaarden (de “Verkoopvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw aanschaf van producten (de “Producten”) op de website www.mynudgeplanxls.nl (de “Website”). Wij verzoeken u deze Verkoopvoorwaarden aandachtig te lezen. U zult worden gevraagd deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen voor Producten van de Website. In deze Verkoopvoorwaarden verwijst “wij” naar P-Direct B.V. (“P-Direct”, “we”, “ons” en “onze” worden overeenkomstig uitgelegd); en “u” verwijst naar onze (potentiële) klant met betrekking tot onze Producten (en “uw” wordt overeenkomstig uitgelegd).

1. Contactgegevens

Onze contactgegevens zijn:

P-Direct B.V., Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

Voor ons adres voor het geval van retourzendingen, verwijzen wij naar artikel 7 hieronder.

KvK-nummer: 16032091

Btw-nummer: NL001154734B01

E-mailadres klantenservice: info@xls-medical.nl.

Telefoonnummer klantenservice: 010-2211007 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).

Voor vragen over Productleveringen kunt u ons mailen via shop@mynudgeplanxls.nl.

Let op: verzoeken om medisch advies kunnen wij niet behandelen. Dergelijke verzoeken dient u te richten aan een passende en gekwalificeerde zorgverlener.

2. Onze Producten

Onze Website is uitsluitend bedoeld voor het aanprijzen van onze Producten in Nederland. De Producten zijn bedoeld voor eindgebruikers; het is dus niet de bedoeling dat u de Producten doorverkoopt.

De Producten zijn bedoeld voor gebruik door gezonde volwassenen. De Producten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

Als u een medische aandoening heeft, dient u het gebruik van de Producten eerst met uw arts te bespreken. Voorbeelden van medische aandoeningen zijn: diabetes, hoge bloeddruk (hypertensie), hartkwalen, peptische zweren of maagzweren, galstenen, nierstenen en darmkwalen. Deze reeks is niet uitputtend.

Voordat u begint met een gewichtsverliesprogramma, dient u zich ervan te vergewissen dat u geen ondergewicht heeft. We raden u in het bijzonder aan de Producten niet te gebruiken als uw body mass index (BMI) lager is dan 18,5.

Wij garanderen dat de Producten die wij leveren in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, wijzen wij alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot de Producten af. Disclaimers uit hoofde van deze Verkoopvoorwaarden doen niets af aan uw wettelijke rechten in verband met gebrekkige producten.

3. Bestelproces

U kunt bestellingen plaatsen door het gewenste Product te selecteren, de vereiste gegevens in te vullen, en de instructies te volgen die tijdens het bestelproces op uw beeldscherm verschijnen.

Als u niet reeds een account voor de Website heeft, dient u de volgende informatie in te vullen alvorens een Product te bestellen:

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • E-mailadres

 • Verzendadres

 • Lengte en gewicht (om BMI te berekenen)

U krijgt de mogelijkheid deze gegevens te bewaren door middel van het aanmaken van een account; hiervoor dient u een wachtwoord in te voeren.

U zult daarnaast worden gevraagd te bevestigen dat:

 • u de Algemene Voorwaarden (waaronder begrepen deze Verkoopvoorwaarden) en ons privacybeleid aanvaardt;

 • u 18 jaar of ouder bent, dat u niet zwanger bent of borstvoeding geeft, en dat u geen medische aandoeningen heeft die u ervan weerhouden deel te nemen aan een gewichtsverliesprogramma, of dat een arts u toestemming heeft gegeven voor deelname in geval van de volgende medische aandoeningen: hartkwalen, diabetes, hoge bloeddruk, artrose of nierziekten.

Als u klaar bent om te bestellen, kunt u het bestelproces volgen en uw bestelling plaatsen door op de 'Betalen'-knop op de bestelpagina te klikken. Zodra u op 'Betalen' heeft geklikt, kunt u uw bestelling niet meer wijzigen. U wordt dan doorgestuurd naar de betaalpagina, waar u uw betaling kunt uitvoeren.

Zodra u de betaling via de betaalpagina heeft uitgevoerd, ontvangt u een e-mail met daarin een bevestiging dat u uw bestelling heeft geplaatst (de “Bevestigingsmail”). De Bevestigingsmail bevat informatie over uw bestelling, zoals het Product, de prijs en aanvullende informatie over de bestelling. Bewaar deze Bevestigingsmail of print hem uit voor uw administratie. Als u de werkdag na het plaatsen van uw bestelling nog geen Bevestigingsmail heeft ontvangen, dient u contact op te nemen met support@mynudgeplanxls.nl.

De overeenkomst tussen u en P-Direct wordt van kracht zodra u de Bevestigingsmail ontvangt. Zonder onze toestemming kunt u uw rechten uit hoofde van de overeenkomst of deze Verkoopvoorwaarden niet overdragen. Wij zullen het Product pas verzenden zodra wij uw volledige betaling hebben ontvangen.

4. Annulering van bestellingen door ons

Wij behouden ons het recht voor uw bestelling te annuleren als het Product niet beschikbaar is of als wij geen volledige betaling hebben ontvangen.

Als uw bestelling is geannuleerd, brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte en wordt het door u voor het Product betaalde bedrag zo spoedig mogelijk naar u teruggestort (binnen 14 dagen na annulering).

Als wij uw bestelling niet kunnen voltooien omdat het Product niet beschikbaar is, kunnen wij via e-mail of telefonisch contact met u opnemen om u naar redelijkheid een alternatief Product aan te bieden, of om u te informeren over de verwachte datum waarop het desbetreffende Product weer in voorraad zal zijn. Het staat u volledig vrij om zelf te beslissen of u een voorstel met betrekking tot een alternatief Product aanvaardt.

5. Prijzen en betaling

De Productprijzen staan vermeld op de bestelpagina van de Website als u de bestelling plaatst. De weergegeven prijzen kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Dergelijke prijswijzigingen gelden echter niet als wij uw bestelling reeds hebben aanvaard. Als wij uw bestelling aanvaarden en verwerken terwijl er een duidelijke en onbetwistbare fout is gemaakt qua prijsstelling, hebben wij het recht uw bestelling te annuleren, het betaalde bedrag terug te storten en u te vragen eventueel geleverde Producten aan ons te retourneren.

U kunt uitsluitend de op de Website vermelde betaalmethoden toepassen om Producten af te rekenen. Wij accepteren geen andere betaalmethoden.

Alle betaalopdrachten worden via een externe betalingsdienstaanbieder verwerkt. Op dergelijke betaalopdrachten zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende aanbieder van toepassing.

Als u een bestelling met een creditcard of pinpas afrekent, verklaart u daarbij dat u de houder bent van de gebruikte pas.

Alle pashouders worden gecontroleerd en de instelling die de pas heeft uitgegeven zal worden gevraagd de transactie te autoriseren. Als de uitgever van uw pas de betaling aan ons niet autoriseert, kunnen wij uw bestelling niet aanvaarden. In dat geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of niet-levering.

6. Levering

In Nederland leveren wij onze Producten gratis. Wij kunnen helaas niet leveren aan adressen buiten Nederland.

Wij streven ernaar Producten binnen de tijdens het bestelproces aangegeven tijd te leveren (in de meeste gevallen: 1-4 dagen). Let op: in sommige gevallen kan dit langer duren, bijvoorbeeld bij levering naar de Waddeneilanden.

De wijze van levering hangt af van het Product dat u koopt. Voor meer informatie verwijzen wij naar de pagina 'Verzending & retourneren' op de Website.

7. Herroepping door u en retourzending

Als u van gedachten verandert en uw aankoop wilt herroeppen, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het Product aan ons te door te geven. Deze termijn doet niets af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot gebrekkige of onjuist beschreven Producten (zie artikel 7 hieronder).

Als u uw aankoop wilt herroeppen, mag u zelf kiezen hoe u contact met ons opneemt. Als u de mogelijkheid hebt, zou het heel fijn zijn als u gebruikmaakt van het retourformulier op de Website. U kunt ook telefonisch contact opnemen met onze klantenservice via 010-2211007 (tussen 8.30 en 17.30 uur) of door een e-mail te sturen naar shop@mynudgeplanxls.nl. U kunt ook gebruikmaken van het standaardherroeppingsformulier, dat u hier kunt downloaden. U kunt dit standaardformulier invullen en per post of per e-mail naar ons terugsturen. Welke manier u ook kiest, gelieve te allen tijde het bestelnummer te vermelden (dit staat in de Bevestigingsmail die u van ons heeft ontvangen).

De retourzending dient naar het volgende adres te worden gestuurd: Geodis CL Netherlands B.V. , t.a.v. P-Direct NL B.V. , Columbusweg 16 , 5928 LC Venlo

Wij zullen het door u voor het Product betaalde bedrag terugstorten. U draagt de kosten van het terugzenden van het Product.

Wij zullen de desbetreffende bedragen zo spoedig mogelijk terugstorten, maar uiterlijk binnen 14 dagen na uw kennisgeving aan ons dat u de aankoop wilt herroeppen. Daarbij gebruiken wij de betaalmethode die bij het plaatsen van de bestelling is gebruikt. Wij kunnen echter wachten met deze vergoeding tot wij het Product of, als dit eerder is, een retourzendingsbewijs van u hebben ontvangen. U dient het Product zonder onnodige vertraging te retourneren, en in ieder geval binnen 14 dagen na de datum waarop u aan ons heeft medegedeeld dat u uw aankoop wilt herroeppen.

Het herroeppingsrecht geldt niet voor overeenkomsten tot levering van verzegelde Producten die om gezondheidsbeschermings- of hygiëneredenen ongeschikt zijn voor retourzending en waarvan de verzegeling na levering verbroken is.

Zorg ervoor dat u het volledige en complete Product terugstuurt, in de staat waarin het bij u werd afgeleverd, inclusief de unieke activatiecode voor toegang tot de mynudgeplan App. Voor meer informatie over hoe u een bestelling kunt herroeppen en uw rechten kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar de Bevestigingsmail en de pagina 'Verzending & retourneren' op onze Website.

8. Retourneren van gebrekkige Producten

U bent wettelijk gerechtigd een Product te ontvangen dat overeenstemt met de verkoopovereenkomst. Als het door ons geleverde Product niet overeenstemt met de overeenkomst, dient u contact op te nemen met onze klantenservice via telefoonnummer 010-2211007 (tussen 8.30 en 17.30 uur) of door een e-mail te sturen naar info@xls-medical.nl. Wij verzoeken u te allen tijde het bestelnummer te vermelden (dit staat in de Bevestigingsmail die u van ons heeft ontvangen).

9. Aansprakelijkheid

Onze maximale aansprakelijkheid met betrekking tot uw Productaankoop is een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat u in verband met uw bestelling heeft betaald. Geen enkele bepaling van deze Verkoopvoorwaarden dient echter tot uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid als een dergelijke uitsluiting of beperking onrechtmatig zou zijn.

10. Wijzigingen in deze Verkoopvoorwaarden

Wij kunnen deze Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Daarom dient u elke keer dat u de Website gebruikt of een Product bestelt, deze Verkoopvoorwaarden te lezen en te aanvaarden, zodat u altijd op de hoogte bent van de op dat moment geldende Verkoopvoorwaarden.

Als een bevoegde rechter een bepaling van de Overeenkomst onrechtmatig, nietig of om enige andere reden onafdwingbaar verklaart, wordt die bepaling zodanig gewijzigd en uitgelegd dat het doel van de oorspronkelijke bepaling zo veel als wettelijk toegestaan is, wordt benaderd; de overige bepalingen van de Overeenkomst blijven onverminderd van kracht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopvoorwaarden en eventuele overeenkomsten die worden gesloten, worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd naar Nederlands recht. Partijen komen overeen dat de Nederlandse rechter exclusief bevoegd is om eventuele uit deze Verkoopvoorwaarden voortvloeiende of hiermee verband houdende geschillen (waaronder begrepen geschillen over het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van deze Verkoopvoorwaarden of uit deze Verkoopvoorwaarden voortvloeiende of hiermee verband houdende non-contractuele verplichtingen) te beslechten.